Statut, reguli, proceduri

Statutul Asociației Speologice Exploratorii                                                                              Statut ASE 2005

CAPITOLUL 1

DENUMIRE, NATURA JURIDICA, SEDIU, DURATA

ART.1 ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ EXPLORATORII, denumită generic A.S.E, este o organizaţie

neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, non-profit şi apolitică.

ART.2 Sediul central al A.S.E. este în municipiul Reşiţa, str. Sportului bl.5, sc.3, ap.3, jud. Caraş-Severin,

România. Schimbarea sediului în altă locaţie se face prin hotărârea Consiliului Director.

ART.3 Durata de funcţionare a A.S.E. este nelimitată.

 

CAPITOLUL 2

SCOP, OBIECT DE ACTIVITATE

ART.4 Scopul A.S.E. este cercetarea şi conservarea mediului natural, dezvoltarea sectorului neguvernamental.

ART.5 A.S.E. are următorul obiect de activitate:

 1. a) Conservarea şi protecţia resurselor naturale; administrarea ariilor protejate; combaterea şi controlul

poluării;

 1. b) Cercetarea speologică-carstologică (lucrări de explorare, ridicare topografică, dezobstrucţie,

decolmatare şi scufundare); cercetarea cavităţilor din punct de vedere hidrogeologic, paleontologic,

arheologic, biologic, chimic, climatologic, etc); ocrotirea fenomenelor carstice;

 1. c) Crearea şi gestionarea bazelor de date în domeniile de activitate menţionate, asigurarea accesului la

informaţii prin intermediul reţelelor internaţionale;

 1. d) Amenajarea si promovarea zonelor turistice, asigurarea de servicii turistice;
 2. e) Promovarea artelor vizuale şi activităţi de editare;
 3. f) Conservarea resurselor cultural istorice;
 4. g) Intervenţii în situaţii de criză, apărute în cavităţi sau zone montane ;
 5. h) Acţiuni educative în rândul elevilor, studenţilor, tinerilor, în administraţie şi comunităţi;
 6. i) Apărarea drepturilor de autor ale membrilor asociaţiei;
 7. j) Sprijinirea şi promovarea voluntariatului precum şi activităţi de participare publică;
 8. k) Schimburi culturale şi relaţii de prietenie cu românii de pretutindeni;
 9. j) Înfiinţarea de filiale precum şi realizarea sau participarea la reţele internaţionale, federaţii;
 10. k) Colaborarea cu O.N.G.-uri, administraţia centrală şi locală, servicii publice, mass-media, societăţi

comerciale şi persoane fizice, in vederea realizarii scopului mentionat;

 

CAPITOLUL 3

MEMBRII

ART.6 Membrii asociaţiei sunt:

 1. a) membrii;
 2. b) membrii activi;
 3. c) membrii colaboratori;
 4. d) voluntarii ;
 5. e) membrii de onoare ;

ART.7 Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană fizică română sau străină, care este de acord cu

prevederile prezentului statut şi înţelege ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea

scopului asociaţiei.

ART.8 Membru poate deveni orice persoană fizică care plăteşte o cotizaţie lunară, cunoaşte Statutul şi

Regulamentul asociaţiei şi s-a angajat să le respecte.

ART.9 Membru activ poate deveni orice persoană care plăteşte o cotizaţie lunară, cunoaşte Statutul şi

Regulamentul asociaţiei pe care s-a angajat să le respecte, are activitate în cadrul A.S.E. şi a absolvit

examenele prevăzute de regulament.

ART.10 Membru colaborator poate deveni orice persoană fizică cu experienţă în diverse domenii ce fac

obiectul de activitate al asociaţiei, cunoaşte Statutul şi Regulamentul asociaţiei şi s-a angajat să le respecte.

ART.11 Voluntar al asociaţiei poate deveni orice persoană fizică care doreşte să contribuie la derularea

activităţilor unui departament sau la punerea în practică a unui proiect, cunoaşte Statutul şi Regulamentul

asociaţiei şi s-a angajat să le respecte.

ART.12 Membru de onoare al asociaţiei poate deveni orice personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice,

juridice, politice, sociale, culturale din ţară sau străinatate, care prin activitatea sa sprijină sau a sprijinit

scopul asociaţiei.

ART.13 Membrii, membrii activi au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri în Adunarea Generală ;
 2. b) să aleagă organele de conducere ale asociaţiei;
 3. c) să fie aleşi în organele de conducere (doar membrii activi majori) ;
 4. d) să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei ;
 5. e) să se folosească de bunurile comune ale asociaţiei numai pentru activităţile organizate de aceasta ;
 6. f) să conteste hotărârile luate împotriva lor de către Consiliul Director ;

ART.14 Membrii, membrii activi au următoarele obligaţii :

 1. a) să respecte prevederile statutului asociaţiei;
 2. b) să respecte hotărârile organelor de conducere;
 3. c) să participe la acţiunile organizate de asociaţie ;
 4. d) să achite cota parte din cheltuielile şi contribuţiile datorate în cuantumul aprobat de Consiliul

director;

 1. e) să finalizeze sarcinile care şi le asumă ;
 2. f) să aibe o comportare demnă faţă de ceilalţi, respectându-le activitatea indiferent de poziţia lor în

asociaţie.

ART.15 Membrii colaboratori au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
 2. b) să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei ;
 3. c) să se folosească de bunurile comune ale asociaţiei numai pentru activităţile organizate de aceasta ;
 4. d) să conteste hotărârile luate împotriva lor de către Consiliul Director;

ART.16 Membrii colaboratori au următoarele obligaţii :

 1. a) să respecte prevederile statutului asociaţiei;
 2. b) să respecte hotărârile organelor de conducere;
 3. a) să finalizeze sarcinile care şi le asumă ;
 4. b) să aibe o comportare demnă faţă de ceilalţi, respectându-le activitatea indiferent de poziţia lor în

asociaţie;

ART.17 Voluntarii au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
 2. b) să beneficieze de informări referitoare la activitatea departamentelor sau proiectelor pe care le sprijină;
 3. c) să se folosească de bunurile comune ale asociaţiei puse la dispoziţia lor de către directorii de

departamente sau coordonatorii de proiecte pentru activităţile derulate de aceste persoane;

 1. d) să conteste hotărârile luate împotriva lor de căre Consiliul Director;

ART.18 Voluntarii au următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte prevederile acestui statut;
 2. b) să respecte hotărârile organelor de conducere;
 3. c) să finalizeze sarcinile pe care şi le asumă;
 4. d) să aibe o comportare demnă faţă de ceilalţi, reapectându-le activitatea indiferent de poziţia lor în

asociaţie ;

ART.19 Cazurile în care se poate pierde calitatea de membru al asociaţiei sunt :

 1. a) nerespectarea prevederilor statutului asociaţiei ;
 2. b) săvârşirea de fapte ce aduc atingere prestigiului asociaţiei ;
 3. c) angajarea persoanelor în activităţi contrare legii şi ordinii de drept ;
 4. d) condamnări pentru fapte penale ;
 5. e) neplata cotizaţiei şi a altor obligaţii băneşti pe o perioadă de 6 luni ;
 6. f) nerestituirea la timp a bunurilor asociaţiei;
 7. g) la cerere

 

CAPITOLUL 4

STRUCTURA INTERNA

ART.20 Organele de conducere ale A.S.E. sunt Adunarea Generală si Consiliul Director.

ART.21 Controlul financiar se exercită de către Cenzorul A.S.E.

SECTIUNEA I ADUNAREA GENERALĂ

ART.22 Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.

ART.23 Adunarea Generală are următoarele atribuţiuni:

 1. a) adoptă strategia şi planul operaţional al asociatiei;
 2. b) aprobă proiectul de buget de venituri şi cheltuieli;
 3. c) alege şi revocă membrii consiliului director ;
 4. d) alege si revocă cenzorul ;
 5. e) examinează şi aprobă rapoartele consiliului director, execuţia bugetului, situaţiile financiare anuale, programul de activitate anual;
 6. f) hotărăşte cu privire la modificarea actului constitutiv şi al statutului ;
 7. g) hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi măsurile ce decurg din aceasta, conform legii ;
 8. h) hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale ;
 9. i) aprobă demisiile membrilor consiliului director ;

ART.24 Adunarea Generală este valabil întrunită dacă la lucrări sunt prezenţi minim ½ plus 1 din membrii

săi cu drept de vot. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou în termen de 7 zile cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a 2-a convocare, Adunarea Generală va fi considerată valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

ART.25 Adunarea Generală se întruneşte odată pe an în şedintă ordinară, sau ori de câte ori este nevoie în şedintă extraordinară la solicitarea unui număr de cel puţin 30% din rândul membrilor săi cu drept de vot sau a preşedintelui A.S.E.

ART.26 Convocarea se efectuează de către preşedinte cu cel puţin 30 zile înainte şi odată cu aceasta va fi comunicat şi proiectul ordinii de zi a şedinţei respective. Lucrările Adunării Generale se desfasoară sub conducerea preşedintelui iar hotărârile se consemnează într-un registru de procese verbale semnat de preşedinte şi secretar de şedinţă.

ART.27 Adunarea Generală adoptă şi modifică prin vot secret statutul A.S.E. cu un procent de cel puţin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de vot, la fel şi regulamentul intern de funcţionare (R.I.F.).

ART.27 Adunarea Generală alege prin vot secret membrii Consiliul Director cu un procent de cel puţin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de vot. În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi pentru aceeaşi funcţie, după primul tur de scrutin vor rămâne primi doi candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi. La cel de al doilea tur de scrutin va câştiga candidatul care va fi ales prin vot secret cu majoritate simplă. Pentru membrii Consiliului Director vor vota şi membrii filialelor A.S.E. iar în cazul în care nu pot fi prezenţi la Adunarea Generală pot delega o altă persoană.

ART.28 Cenzorul A.S.E.R. ales cu majoritate simplă prin vot secret de către membrii Adunării Generale.

ART.29 Alte hotărâri luate de Adunarea Generală vor fi adoptate cu majoritate simplă prin vot deschis.

ART.30 Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi membrii cu drept de vot care nu au luat parte la aceasta sau au votat împotrivă.

ART.31 Nici o hotărâre a Adunării Generale nu poate fi luată dacă 70% din membrii activi votează

împotrivă.

SECTIUNEA 2 Consiliul Director

ART.32 Consiliul Director este organul executiv al A.S.E. ce pune în executare hotărârile Adunării

Generale.

ART.33 Consiliul Director are următoarele atribuţiuni:

 1. pregăteşte şedinţele Adunării Generale;
 2. b) urmăreşte punerea în practică a tuturor deciziilor Adunarii Generale şi controlează executarea lor;
 3. c) coordonează activitatea asociaţiei între două sesiuni ale Adunării Generale ;
 4. d) elaborează proiectul planului strategic, planul operaţional, bugetul de venituri şi cheltuieli, alte proiecte de hotărâri şi documente ce urmează a fi supuse spre aprobare ;
 5. e) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de

venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale;

 1. f) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 2. g) aprobă organigrama si politica de personal a asociatiei;
 3. h) crează pe timp definit sau nedefinit, departamente specializate ;
 4. i) numeşte directorii de departamente, stabilind durata, condiţiile de numire şi atribuţiile acestora;
 5. j) supraveghează activitatea directorilor de departamente şi a coordonatorilor de proiect, putând solicita periodic rapoarte de activitate;
 6. k) organizează şi reglementează administrarea fondurilor şi a patrimoniului asociaţiei;
 7. l) aprobă demisiile membrilor Consiliului Director între cele două adunări generale ordinare şi convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru completarea postului vacant ;
 8. m) hotăreşte asupra sancţiunilor disciplinare prevăzute la CAP.9 Art.63 şi asupra admiterii de noi membrii în A.S.E.;
 9. n) coordonează şi controlează activitatea Structurii Tehnice, modificând sau anulând actele şi acţiunile acesteia, considerate inadecvate;
 10. o) poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au

calitatea de membru să exercite atribuţiile prevăzute la art.33 lit.f sau orice alte atribuţii ce decurg din hotărârile Adunării Generale ;

 1. p) redactează R.I.F şi-l supune spre aprobare Adunării Generale;
 2. q) exercită şi alte atribuţii date în competenţa sa prin R.I.F;

ART.34 . Consiliul director este alcătuit din:

 1. a) preşedinte;
 2. b) vicepreşedinte;
 3. c) 3 membrii;
 4. d) preşedinţii filialelor A.S.E.

ART.35 Membrii Consiliului Director sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea Generală, mandatul acestora fiind de 4 ani.

ART.36 Consiliul Director se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară la solicitarea preşedintelui cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei. Odată cu convocarea va fi comunicat proiectul ordinei de zi a şedinţei respective.

ART.37 Hotărârile Consiliului Director vor fi luate prin vot deschis cu majoritate simplă. Lucrările

Consiliului Director vor fi prezidate de preşedinte iar în lipsa acestuia de vicepresedinte. Când la şedinţele Consiliului Director participă un număr par de membrii, votul preşedintelui valoreaza dublu în cazurile litigioase.

ART.38 Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

SECTIUNEA 3 PREŞEDINTELE

ART.38 Presedintele A.S.E. este ales de catre Adunarea Generală prin vot secret, durata mandatului fiind de 4 ani.

ART.39 Preşedintele are urmatoarele atribuţii şi competenţe:

 1. a) reprezintă A.S.E. în relaţia cu terţe părţi;
 2. b) convoacă şi prezidează întâlnirile Consiliului Director şi ale Adunării Generale cu drept de vot;
 3. c) prezintă raportul anual asupra activităţii asociaţiei în faţa Adunarii Generale;
 4. d) prezidează şedinţele operative ale asociaţiei;
 5. e) supraveghează implementarea programului asociaţiei;
 6. f) numeşte cu consultarea directorilor de departamente, coordonatorii de proiect;
 7. g) face propuneri pentru proiectul de buget anual al asociaţiei împreună cu directorii de departamente şi îl supune spre examinare Consiliului Director;
 8. h) angajează cu acordul Consiliului Director, la propunerea sa şi cu consultarea coordonatorilor de proiect şi a directorilor de departamente, personalul necesar bunei activităţi a asociaţiei;
 9. i) semnează în numele asociaţiei contractele cu coordonatorii de proiecte şi supraveghează îndeplinirea întocmai a sarcinilor asumate prin contracte;
 10. j) este ordonatorul de credit.
 11. k) răspunde în faţa Adunării Generale pentru orice act sau hotărâre luată ;
 12. l) răspunde de imaginea generală a A.S.E.;

ART.40 Preşedintele poate delega temporar exercitarea uneia sau mai multor atribuţii ale sale

vicepreşedintelui sau directorului executiv al structurii tehnice. În cazul în care postul de preşedinte rămâne vacant, indiferent din ce motiv, funcţiile acestuia vor fi exercitate provizoriu de către vicepreşedinte. La prima convocare a Adunării Generale Ordinare de după rămânerea vacantă a postului de preşedinte, se va alege un nou preşedinte care continuă exercitarea mandatului pe perioada rămasă.

ART.41 În cazul luării unor decizii importante, preşedintele va consulta în prealabil Consiliul Director iar în situaţiile de urgenţă poate decide în absenţa acestuia asumându-şi responsabilitatea.

ART.42 Atribuţiile şi competenţele vicepreşedintelui, ale celor 3 membrii şi ale preşedintilor filialelor

A.S.E. vor fi stipulate în R.I.F.

 

CAPITOLUL 5

CENZORUL

ART.43 Cenzorul asigură controlul financiar intern al asociaţiei pe o perioadă de 4 ani.

ART.44 Cenzorul este ales de Adunarea Generală şi nu poate deţine nici o funcţie în Consiliul Director.

ART.45 Cenzorul are următoarele atribuţii :

 1. a) verifică activitatea financiar- contabilă a asociaţiei ;

b).verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate;

 1. c) prezintă raportul referitor la situaţiile financiare anuale si bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.E. în cadrul Adunării Generale ;
 2. d) prezintă şi alte rapoarte la solicitarea preşedintelui sau a Adunării Generale;
 3. e) îndeplineşte şi alte atribuţii pe care le poate primi din partea Adunării Generale;
 4. f) are dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

ART.46 În exercitarea atribuţiilor sale, cenzorul este independent şi răspunde numai în faţa Adunării Generale;

 

CAPITOLUL 6

STRUCTURA TEHNICĂ

ART.47 Prin hotărârea Consiliului Director vor fi create pe timp definit sau nedefinit departamente

specializate pe diverse domenii de activitate ce fac obiectul de activitate al ASE. Aceste departamente alcătuiesc Structura Tehnică a ASE.

ART.48 Organizarea, functionarea si atributiile Structurii Tehnice sunt stabilite in R.I.F.

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNEA A.S.E.

ART.49 Gestiunea A.S.E. se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

ART.50 Gestiunea financiară este realizată de către personal calificat sau firmă specializată în acest domeniu. Gestiunea financiară este controlată de Consiliul Director şi cenzor. La solicitarea Adunării Generale sau a Consiliului Director poate fi executat un audit financiar.

ART.51 A.S.E. şi filialele sale pot deţine cont în lei sau valută la orice bancă din ţară sau din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ART.52 Filialele A.S.E. pot avea gestiune financiară proprie, cu respectarea legislaţiei în vigoare

 

CAPITOLUL 8

PATRIMONIU ŞI FONDURI

ART.53 Patrimoniul A.S.E. cuprinde:

 1. a) bunuri mobile şi imobile ;
 2. b) orice alte valori, în condiţiile legii;

ART.54 Bunurile provin din donaţii, sponsorizări, achiziţii proprii, finanţări rambursabile sau

nerambursabile, alte surse legale;

ART.55 Administrarea patrimoniului şi a fondurilor se face de către Consiliul Director, respectând statutul, R.I.F şi dispoziţiile legale în vigoare.

ART.56 Patrimoniul A.S.E. nu poate fi utilizat decât în activităţile asociaţiei în conformitate cu scopul, obiectivele şi proiectele asociaţiei;

ART.57 .A.S.E. poate ceda elemente din patriomoniul propriu în administrarea filialelor sale;

ART.58 Pe lânga patrimoniul propriu, asociaţia poate avea în administrare sau/şi în folosinţă bunuri puse la dispoziţie de alte persoane fizice şi juridice pentru realizarea scopului expus la art.4

ART.59 Veniturile A.S.E. provin din:

 1. a) cotizaţiile membrilor;
 2. b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ;
 3. c) venituri realizate din activităţi economice directe ;
 4. d) dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 5. e) donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 7. g) taxe de înscriere sau alte contribuţii ale membrilor;
 8. h) vărsăminte ca urmare a acordării unor drepturi de autor;
 9. i) venituri realizate în urma unor contracte şi convenţii;
 10. j) sume rezultate din activităţi proprii (instruire, consultanţă, ghidaj turistic, execuţia unor lucrări de

refacere şi amenajări turistice, comercializarea unor publicaţii, materiale audiovizuale sau alte

materiale publicitare şi informative de producţie proprie, închirieri de materiale, alte servicii privind

turismul şi ocrotirea mediului, cercetare speologică, hidrogeologică, lucrări topografice şi/sau alte

activităţi care se încadreaza în obiectul de activitate), în condiţiile legii;

 1. k) alte surse legale, in conditiile legii ;

ART.60. Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul asociaţiei în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv;

ART.61 În caz de dizolvare a A.S.E., fondul şi patrimoniul acesteia vor fi donate într-un scop de utilitate publică.

 

CAPITOLUL 9

SANCŢIUNI

ART.62 Sancţiunile sunt hotărâte de către Consiliul Director. Directorii de departamente şi coordonatorii de proiecte pot propune de asemenea sancţionarea membrilor A.S.E. în baza sesizărilor şi a analizelor efectuate .

ART.63 Sancţiunile aplicate membrilor A.S.E. sunt :

 1. a) Avertisment;
 2. b) Prestarea unor servicii în beneficiul asociaţiei;
 3. c) Privarea de anumite drepturi pe o perioada limitată;
 4. d) Excluderea, care poate fi definitivă sau cu drept de revenire.

ART.64 Sancţiunile se aplică în cazul încălcării prevederilor art.19 lit.a)-f). Sanctiunile aplicate

persoanelor fizice din Consiliul Director sunt analoage celor aplicate membrilor A.S.E. Alte detalii privind sancţiunile se stabilesc prin R.I.F.

 

CAPITOLUL 10

DISPOZIŢII FINALE

ART.65 A.S.E. poate înfiinţa societăţi comerciale sau poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.

ART.66 A.S.E. poate angaja personal salariat.

ART.67 A.S.E. are dreptul să editeze publicaţii.

ART.68 Funcţionarea A.S.E. este reglementată de R.I.F. Acest regulament este redactat de către Consiliul Director şi aprobat de către Adunarea Generală respectând prevederile prezentului statut. RIF completează prevederile prezentului statut cu alte norme organizatorice interne şi cu fişe de atribuţii pentru personalul din Structura Tehnică.

ART.69 Dizolvarea şi lichidarea A.S.E. se pot face numai în Adunarea Generală Extraordinară convocată special în acest scop, în prezenţa a 70% din membrii cu drept de vot. Dizolvarea şi lichidarea patrimoniului A.S.E. va avea loc în condiţiile prevăzute de lege, în conformitate cu O.G.nr. 26 din 31 ianuarie 2000.

ART.70 Prezentul statut a fost validat de către Adunarea Generală la data 30.01.2003.